Power Plant

No Installed Capacity in MW
Renewable Energy (Sub-Total)132.778
Renewable Share % to the Total Generation55.703
1Ntaruka11.25
2Mukungwa 112.00
3Nyabarongo I28.00
4Gisenyi1.20
5Gihira1.80
6Murunda0.1
7Rukarara 19.5
8Agatobwe0.2
9Janja0.2
10Rugezi2.2
11Keya2.2
12Rushaki0.04
13Nkora0.68
14Mutobo0.2
15Nyamata Solar0.03
16Nyabahanga0.20
17Cyimbili0.3
18Mazimeru0.5
19Nasho Solar3.3
20Nyamyotsi II0.1
21Nyirabuhombohombo0.5
22Nyirantaruko1.840
22Nyamyitsi I0.1
23Nshili 10.4
24Gashahi0.2
25Musarara0.438
26Mukungwa 22.5
27Rukarara 22.2
28Giciye 14.0
29Giciye24.0
30Giciye 39.8
30Jali0.25
31Ndera0.2
32GigaWatt /Rwamagana8.50
33Ruzizi 13.5
34Gaseke0.5
35Ruzizi 212.0
36Rwaza 1 - Muko2.6
37Kigasa0.272
Non-Renewable Energy (Sub-total)103.590
Non-Renewable Energy % of the total Generation43.458
36Jabana 17.8
37Gishoma15.0
38SoEnergy LTD (SEZ)10.0
39SoEnergy LTD (Mukungwa)10.0
40Jabana 220.0
41SoEnergy LTD (Birembo)15
42KP13.6
43Kibuye Gaz methane(Kivuwatt)26.4
Imports
44UETCL2.0
Grand Total238.368

 

Contact us

Please fill in the form or Call us on our Toll free number 2727